Ochrona danych osobowych

 

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

1.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym https://adconeurope.com/ (dalej: Sklep”) jest: AD.CON Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65–155) przy ulicy Dekoracyjnej 3. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres mailowy shop@adconeurope.com lub wysyłając pismo na adres siedziby.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora, realizacji umów, transakcji dokonywanych w Sklepie, ochrony żywotnych interesów lub innych interesów oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora takich jak: przygotowywanie ofert handlowych, działań marketingowych, przeprowadzania badań satysfakcji klienta.

3. Podane dane są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Pani zgody;

4. W związku z realizacją praw i obowiązków Administratora, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

– organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

– inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

– podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji uwzględniając 3-letni okres przedawnienia roszczeń, a w celach podatkowych nie dłużej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami ordynacji podatkowej. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora na czas ich realizacji oraz na podstawie Pani/Pana zgody – do czasu cofnięcia zgody.

6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby.

b) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością.

c) prawo do usunięcia swoich danych w przypadkach gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;

– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie

– osoba, której dane dotyczą wyraziła sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku gdy:

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania

– administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
e) prawo do przenoszenia swoich danych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

g) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
h) przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul, Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w Sklepie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywania transakcji; Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w Sklepie;

8. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu